آدرس : زاهدان، خیابان آزادی روبری بیمارستان علی اصغر، ساختمان کوروش طبقه پنجم

تلفن : ۷-۳۳۲۱۲۳۹۳-۰۵۴